06 1450 1350 info@casadiverdi.nl

Welkom bij Casa di Verdi Catering

Algemene voorwaarden

1. geldigheid van de voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten en verhuur artikelen welke worden uitgebracht door Casa di Verdi catering gevestigd te Vaassen. 
Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die aan Casa di Verdi catering opdracht geeft tot het leveren van diensten of verhuur. 
De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de voorwaarden.

2. Aanbieding en overeenkomst 
Alle aanbiedingen van Casa di Verdi catering zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel schriftelijk is bevestigd. Uitsluitend na schriftelijke of e-mail bevestiging is een opdracht tot stand gekomen.

3. Prijzen 
Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Alle prijzen zijn inclusief btw en andere overheidsheffingen.

4. Annulering 
Opdrachtgever is gerechtigd tot schriftelijk annuleren van de opdracht tot maximaal 2 weken voor afgaand aan de data wanneer de opdracht uitgevoerd zou moeten worden. In het geval van annuleren nadien is opdrachtnemer Casa di Verdi catering gerechtigd de gemaakte kosten dan wel het totaal bedrag van de opdracht te verhalen op opdrachtgever.

5. Betalingen 
Casa di Verdi catering is gerechtigd bij een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling dan wel een borgsom te vragen. 
Opdrachtgever is gehouden om facturen te voldoen binnen de aangegeven termijn op de facturen. 
Indien opdrachtgever niet binnen de aangegeven termijn betaald is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

Bij Casa di Verdi catering kunt u pinnen.

6. Verplichtingen van de huurder 
De huurder is verplicht om het gehuurde conform gebruiksaanwijzing dan wel instructie van de medewerkers van Casa di Verdi catering te gebruiken. 
De opdrachtgever aanvaard alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over mede gelet op het gebruik van het gehuurde, normaal gebruikelijke verzekeringen.

7. Ontbinding 
Casa di Verdi catering heeft het recht een opdracht te ontbinden, dan wel op te schorten indien opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichtingen uit de gesloten overeenkomst c.q. opdracht bevestiging als mede bij aanvraag van surseance van betaling of aanvraag faillissement stilleggen of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever zonder dat Casa di Verdi catering tot enige schade vergoeding te houden is onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering ten laste van opdrachtgever dadelijk en volledig opeisbaar .

8. Diensten op locatie 
Belastingen, Buma stemra kosten, parkeerkosten, afvoer afvalstroom en het gebruik van energie en water ten behoeve van de te verlenen diensten zijn voor kosten van de opdrachtgever.

9. Overmacht 
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Casa di Verdi catering geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Casa di Verdi catering niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

10. Geschillen en toepasselijk recht 
Op deze voorwaarden alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Bij eventuele geschillen zullen Casa di Verdi catering en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken indien dat niet mogelijk blijkt zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank te Zutphen.

11. Getoond beeldmateriaal
Alle getoonde afbeeldingen zijn voorbeelden. Wij streven ernaar om de te leveren artikelen zoveel mogelijk gelijkend aan de foto te presenteren. Wij kunnen helaas niet voorkomen dat er geen 100% gelijkenis is.